Disclaimer en Privacy

1. Betalings- en annulatievoorwaarden

Definities
-activiteit: eender welke gereserveerde activiteit bij Out Of Limits vzw, dit kan zowel outdoor als indoor zijn.

-schoolsportdag: activiteiten onder (hoofd)begeleiding van onze eigen vrijwilligers en/of monitoren.

-klant: de individuele aanvrager of de gemachtigde vertegenwoordiger van een reservatie.

-reservatie: elke bevestiging per mail, al of niet automatisch via de reservatietool online.

Betalingstermijnen
-behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling dient elke factuur binnen de 14 dagen na ontvangst ervan betaald te worden.

Rechten & plichten
-door de reservatie aanvaardt de klant steeds onderhavige algemene voorwaarden én alle afspraken die vooraf steeds per mail worden doorgestuurd. Ook de geldende huishoudelijke reglementen op het recreatiedomein Nieuwdonk (zie provincie) zijn van toepassing.

-door de reservatie verkrijgt de klant het gebruiksrecht van de gereserveerde activiteiten en dit voor de gereserveerde tijdsduur. Dit gebruiksrecht kan geheel noch gedeeltelijk overgedragen worden.

-de klant is volledig verantwoordelijk voor alle personen die tijdens de reservatie gebruikmaken van onze activiteiten, met inbegrip van eventuele niet-sporters. De klant verbindt zich ertoe dat al deze personen de toepasselijke huishoudelijke reglementen naleven.

-het maken van externe reclame, onder welke vorm ook, is verboden. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden kan van deze algemene regel afgeweken worden en enkel mits uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van onze organisatie.

Verantwoordelijkheden
-de klant heeft de verplichting om tijdens zijn reservatie alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om schade aan personen, goederen en infrastructuur te voorkomen. De klant is, behoudens zelf geleverd onweerlegbaar tegenbewijs, aansprakelijk voor alle schade die tijdens of voorvloeiend uit zijn reservering is ontstaan aan de eigendommen of de begeleiders van Out Of limits vzw

-diefstal, verlies van en schade aan eigendommen van derden kunnen niet verhaald worden op Out Of Limits vzw

-de klant vrijwaart Out Of Limits vzw voor iedere aanspraak voor derde geleden schade tijdens zijn reservatie.

-out Of Limits vzw is, behoudens grove nalatigheid, niet verantwoordelijk voor al dan niet lichamelijke ongevallen. Een verzekering (lichamelijke) ongevallen is dus niet standaard inbegrepen.

-het staat de klant telkens vrij een verzekering lichamelijke ongevallen aan te gaan, dit kan ofwel via ons, ofwel via eigen middelen. Dit is steeds een keuze die de klant vooraf dient te maken, zowel bij schoolsportdagen als bij alle andere activiteiten.

Tarieven
-enkel de overeengekomen en bevestigde tarieven per mail zijn van toepassing.

Reservatie & facturatie
-de factuur van de reservatie dient binnen de termijnen omschreven in de factuur voldaan te worden.

-klanten met nog openstaande vervallen facturen kunnen worden geweigerd zolang deze vervallen openstaande facturen niet voldaan zijn.

Annulering
-annuleringen dienen steeds te gebeuren per e-mail.

-de annuleringskosten zijn steeds verplicht ongeacht de reden van de annulering, behalve wanneer de annulering het gevolg is van een beslissing van Out Of Limits zelf. 

-wanneer er gefactureerd wordt op basis van het aantal deelnemers aan de activiteit, kan het aantal effectieve deelnemers tot de week voorafgaand aan de activiteit worden doorgegeven en/of gewijzigd.

-indien de annulering van de reservering plaatsvindt uiterlijk 2 maand voor het effectieve tijdstip van de reservering brengt deze annulering geen kost met zich mee. 

-indien de annulering van de reservering plaatsvindt binnen de 2 maand voor het effectieve tijdstip van de reservering is het volledige bedrag van de reservering verschuldigd. 

-indien er binnen de 2 maand geannuleerd moet worden met degelijk gegronde bewijskracht zoals een doktersattest, of omwille van overkoepelende gezondheids- en preventiemaatregelen opgelegd door de overheid, wordt een annulatiekost van 5€pp aangerekend met een minimum van 50€. Het bedrag van deze betaalde annulatiekost mag echter in mindering gebracht worden bij een volgende vergelijkbare reservatie, de factuur geldt hierbij dan als een voucher met korting. 

Klachten
-klachten met betrekking tot de toepassing van deze algemene voorwaarden moeten uiterlijk binnen de 10 dagen na het feit waarover geklaagd wordt, ingediend worden bij Out Of limits vzw, dit via mail op info@outoflimits.be. Klachten worden, indien aan de orde, verder afgehandeld via de bevoegde geschillencommissie.

2. Disclaimer en Privacy

Deze website is eigendom van Out Of Limits
Contactgegevens:
Kouterbosstraat 11
9240 Zele

Tel.: 0495 67 71 87
E-mail: info@outoflimits.be

BE 0875.369.273

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Out Of Limits of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Out Of Limits levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Out Of Limits de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Out Of Limits kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de eigenaar van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Out Of Limits geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Out Of Limits kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Out Of Limits verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar onze hoofdzetel is gevestigd van toepassing.


Privacybeleid
Out Of Limits verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u ons contacteren via hoger vermelde contactgegevens.

Verwerkingsdoeleinden
Out Of Limits verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming en de noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst, de noodzakelijkheid om te voldoen aan een wettelijke verplichting, de noodzakelijkheid om de vitale belangen te beschermen, de noodzakelijkheid voor de vervulling van een taak van algemeen belang, de noodzakelijkheid voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen.

Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Out Of Limits verbonden zijn of met enige andere partner van Out Of Limits;
Out Of Limits garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens. Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en/of de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar ons hoger vermelde e-mailadres.

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Het gebruik van “cookies”.
​Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt.

Welke soort cookies er gebruikt worden en waarvoor:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

U kan uw internetbrowser ook zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Google analytics
​​​​​​​​​​​​​​​Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Wij gebruiken Google Analytics niet om commerciële redenen maar enkel om het aantal bezoeken per pagina bij te houden. Uw identiteit wordt dus in geen enkel geval aan uw bezoek gekoppeld. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om ons het aantal bezoeken aan de website te helpen analyseren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (zonder inbegrip van uw IP-adres of andere identificatie) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om rapporten op te stellen met betrekking tot website-activiteit. Google zal Uw IP-adres dus niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Wij helpen u graag verder
Heeft u een bepaalde vraag, wenst u vrijblijvend advies te ontvangen of wil u meer weten over onze nieuwe indoor locatie.
Neem dan zeker contact met ons op.
Contacteer ons
Online Reservatie